Eco Hwb Aber

 

Ar Gyfer Pob Un Ohonom

Cymrwch gam cadarnhaol heddiw. Lle i rannu syniadau, i gymell a chefnogi gweithgareddau eco lleol.

Desgiau Poeth

Llogi E-feic

Aelodaeth

Gweithredoedd

Ar Gyfer Pob Un Ohonom

Cymrwch gam cadarnhaol heddiw. Lle i rannu syniadau, i gymell a chefnogi gweithgareddau eco lleol.

Gwyliwch!

Cyfranwyr

Gweithredoedd Eco

Dyddiau

Mae’r Grym i Effeithio Ar Ein Dyfodol Yn Ein Dwylo Ni, Ac Awn i’r Afael Ag Ef!

Gall gweithredu heddiw sicrhau ein yfory

Cath Peasley & Kate Rolt

Sylfaenwyr Hwb Eco Aber

Mae Eco Hwb Aber yn darparu gofod byw gyda chenadwri ‘ar lawr gwlad’ i gynnig atebion ymarferol yn ein bywyd bob dydd. Y bwriad yw bod yn gymorth i ni bontio tuag at ddyfodol cynaliadwy.

Newyddion

Ffyrdd ymarferol o gadw’n glyd a lleihau’ch biliau ynni

gan Kate Rolt. Mae'n hawdd drysu’r dyddiau yma gyda'r holl newyddion am filiau ynni cynyddol. Ond wyddoch chi - ar wahân i brosiectau costus fel gosod gwydr dwbl, insiwleiddio trylwyr ac ailwampio'r system wresogi aneffeithlon, fod llawer o bethau y gellir eu gwneud...

read more

Gweithredu dros y Genhedlaeth Nesaf

Camau i’w Cymryd

Trwy ddewis cam cadarnhaol heddiw cawn obeithio am y gorau heb fod yn hunan-fodlon. Byddwch yn “Asiant dros Newid”

Teithio Llesol

Rhowch gynnig ar ein e-feiciau, sydd ar gael i’w llogi o Hwb Eco Aber

Celf Hinsawdd

Cymerwch ran i ryddhau mynegiant artistic mewn ymateb i’r argyfwng hinsawdd

Cyfiawnder Cymdeithasol

Gall helpu gyda chostau byw a chefnogi hinsawdd fynd law yn llaw

Economi Gylchol

Byddwch yn rhan o’r chwyldro lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu yn Hwb Eco Aber

Byd Natur

Ffurfiwch gysylltiadau â grwpiau amgylcheddol lleol a mwynhewch natur

Lleihau Carbon

Rhowch gynnig ar ein camerâu delweddu thermol a gweld lle mae eich gwres yn diflannu

Digwyddiadau

30

Mawrth

Gweithdy Delweddu Thermol a Gemau Hinsawdd

Amgueddfa Ceredigion

8fed, 10fed a 12fed o Ebrill

10yb-12yp a 1yp-3yp

Oed 8+

 

Gweld y Calendr Llawn

Mae EcoHwb Aber yn canolbwyntio ar wahanol themâu amgylcheddol lleol y gallwn ni i gyd gymryd rhan ynddyn nhw. Yn gweithio gyda nifer o sefydliadau gan gynnwys:

  • Coed Cadw a Llais y Goedwig i ddosbarthu coed am ddim i bobl leol,
  • Sustrans i hyrwyddo e-feiciau,
  • CAB a NYTH ar gyfer cyngor 1i1 ar effeithlonrwydd ynni a phympiau gwres,
  • CREDU, Gofalwyr Ceredigion Carers ac Oxfam ar digwyddiadau cyfnewid dillad er mwyn hyrwyddo’r economi gylchol a chefnogi gofalwyr trwy werthu gwisgoedd ysgol ail-law mewn digwyddiad ‘pop up’.
  • Cynnal y Cardi a CAVO i ddarparu cydlyniant cymunedol ar ôl Cofid drwy weithgareddau a man cyfarfod
  • Treegeneration sy’n datblygu cynllun talebau cymunedol lleol
  • Trafnidiaeth Cymru a Cambridge Solar ym Machynlleth ,ynghyd a sefydliadau amgylcheddol lleol eraill sy’n darparu desgiau poeth a lle i rannu syniadau.
  • Cyngor Ceredigion i ddarparu gweithdai eco i bobl ifanc

Barn Ein Cwsmeriaid

★★★★★

“Mae Eco Hwb Aber yn barod i helpu, cefnogi, ac wastad yn barod i wrando. Mae’n amlwg eu bod nhw’n angerddol iawn am wella Aberystwyth i’r gymuned.”

★★★★★

“Mae’r lleoliad yng nghanol Aberystwyth yn gyfleus iawn i pobl alw heibio yn ystod eu dyddiau prysur; i gael amser i ofalu am eu hunain, dysgu am gynaliadwyedd yn lleol, gwneud cysylltiadau cymunedol a gweithredu ar newid hinsawdd.”

Mae’r wefan hon wedi derbyn cyfraniad ariannol drwy Gymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.